Perfil del contractant

L’Ajuntament d’Albons, com a ens públic que realitza contractacions, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’hi inclouen les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.
Contractes adjudicats:
  • Reforma de la deixalleria municipal.

Adjudicatari: Construccions Elias d’Albons SL.

Preu: 6.208,24 € més 1.303,73 € d’IVA.

  • Construcció de magatzem municipal.

Adjudicatari: Construccions Elias d’Albons SL.

Preu: 66.011,58 € més 13.862,43 € d’IVA.

  • Reforma enllumenat C/Sant Grau i altres del nucli antic.

Adjudicataris: Enllumenats Costa Brava SL. Import: 17.447,93 € (IVA inclós)

Josep Viñas Colomer. Import: 4.000 € (IVA inclós)

  • Canonada de desguàs al camí de la Creu

Adjudicatari: Excavacions J. Peraferrer SL. Import: 9.751, 63 € (IVA inclós)

  • Reforma enllumenat El Puig i carrers entorn

Adjudicataris: Grupo Electro Stocks SL. Import: 12.002,15 € (IVA inclós)

Felip Borrella Alvaro: 2.029,23 € (IVA inclós)