Informació

Consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’un text normatiu

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a parir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

Presencialment: Podeu trobar el Registre General de l’Ajuntament d’Albons, Plaça del Poble, 1

Per internet: Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament (Seu electrònica>tràmits>tràmits online>instància genèrica). Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions…) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques

Per tal de donar compliment a aquest article i per conèixer l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions i associacions que es puguin veure afectades per la futura norma, es publicaran a l’apartat “CONSULTES ACTIVES” les que es trobin en curs i a “CONSULTES NO ACTIVES” les finalitzades.