BONIFICACIONS ALS HABITATGES QUE DISPOSIN D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM

A partir de 2023 l’Ajuntament concedirà diverses bonificacions en habitatges en els quals s’hagi instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del Sol amb una potència igual o superior a 3 Kw.

 

Les bonificacions seran les següents, havent-se de presentar la sol·licitud (preferiblement per Seu electrònica), i la documentació que s’assenyala per a cadascuna d’elles.

 

1.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i Taxa sobre llicència d’obres: Bonificació del 100% de l’impost i de la taxa, amb les següents condicions:

– Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.

– Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent.

– Que l’immoble tingui la condició d’habitatge (que es podrà justificar, si cal, amb la llicència d’obres), i no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no legalitzades.

Documentació a presentar:

Sol·licitud de llicència adjuntant el projecte tècnic i documentació complementària necessària.

 

2.- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI):

Gaudiran d’una bonificació del 40 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns immobles que tinguin ús exclusiu i categoria d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del Sol amb una potència igual o superior a 3 Kw, durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació o presentació de la sol·licitud, segons les condicions següents:

– Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.

– Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent.

– Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no legalitzades.

– Que s’hagi obtingut la llicència per la seva instal·lació.

 

La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat abans del 31 de desembre de l’exercici anterior (per a l’any 2023, abans del 31/12/2022), juntament amb la següent documentació:

1.- El certificat d’homologació de la instal·lació emès per l’Administració competent.

2.- Llicència d’obres/instal·lacions, o assenyalar la data en què fou concedida per l’Ajuntament.

3.- Fotografia de la instal·lació.

4.- Certificat que acrediti que la instal·lació està en funcionament.

No caldrà renovar anualment aquesta sol·licitud. La manca d’algun d’aquests documents donarà lloc a la denegació de la bonificació.

Aquestes condicions podran ser revisades en funció de la modificació de les corresponents ordenances fiscals.